Main Media

EU:n puutavara-asetus

Puutuotteita valmistavana yrityksenä pidämme vastuullista toimitusketjua erittäin tärkeänä. Kaikki Swedoorin Euroopassa valmistettavat ovet täyttävät maaliskuussa 2013 voimaan tulleen EU:n puutavara-asetuksen (EU Timber Regulation, EUTR) vaatimukset.

Mikä on EU:n puutavara-asetus?

EU on säätänyt puutavara-asetuksen (EUTR), jonka tarkoituksena on estää laittoman puun ja siitä jalostettujen tuotteiden saapuminen ja käyttö EU:n alueella. EUTR määrittelee ne toimenpiteet, joita EU:n alueella toimivien yritysten täytyy noudattaa minimoidakseen laittoman puutavarakaupan riskit.
Puutavara-asetuksen mukaan EU:n ulkopuolelta puutavaraa ja puutuotteita maahantuova yritys on velvollinen varmistamaan puun alkuperän laillisuus käyttämällä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää, jolla todennetaan tuotteiden laillisuus. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä (due diligence system, dds) koostuu puualalla toimivien yritysten tekemästä riskien arvioinnista ja hallinnasta, jonka perusteella toimijan on tehtävä toimenpiteitä riskien vähentämiseksi ja laittomasti hakatun puutavaran markkinoille tuonnin estämiseksi.
Myös yritykset, jotka käyvät kauppaa EU:n markkinoilta saatavilla puutuotteilla, ovat velvollisia pitämään kirjaa toimittajistaan ja asiakkaistaan puutuotteiden alkuperän jäljittämiseksi.

Vaikuttaako EU:n puutavara-asetus Swedoorin tuotteitten toimituksiin ja monipuolisuuteen?

EU:n puutavara-asetus ei tuo mukanaan mitään suuria muutoksia, joilla olisi vaikutusta asiakkaisiimme, kun he ostavat tai määrittelevät tuotteitamme.
Swedoorin valikoimasta poistetaan joitakin afrikkalaisia ja trooppisia puulajeja, mutta olemme pyrkineet korvaamaan riskilajit vastaavilla sertifioiduilla lajeilla.

Onko EU:n puutavara-asetuksen noudattaminen vapaaehtoista?

Ei ole, EUTR:n noudattaminen on pakollista. Kunkin maan paikalliset viranomaiset valvovat asetuksen noudattamista. Suomessa viranomainen on Maaseutuvirasto.

Miten EU:n puutavara-asetusta noudatetaan Norjassa ja Sveitsissä?

Tämän hetkisen tiedon mukaan Norja tulee noudattamaan samoja sääntöjä kuin EU:n puutavara-asetuksessa on säädetty, kun taas Sveitsissä on jo samanlainen laki. Tämä tarkoittaa, ettei kummassakaan maassa toimita EU:n puutavara-asetusta tiukempien säädösten mukaan. Swedoor on kuitenkin päättänyt ottaa saman tiukan asenteen tuotteisiimme näillä markkinoilla kuin muuallakin Euroopassa.

Mikä yhteys on EU:n puutavara-asetuksen ja FSC™ ja PEFC™:n välillä?

FSC™ tai PEFC™ sertifioidusta puutavarasta valmistetut tuotteet eivät automaattisesti täytä EUTR:n vaatimuksia. FSC/PEFC - sertifiointi on kuitenkin iso askel oikeaan suuntaan, kun halutaan täyttää jäljitettävyyden ja asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän vaatimukset.

FSC- ja PEFC-sertifioinneissa on joitakin pieniä teknisiä yksityiskohtia, joiden takia ne eivät täytä puutavara-asetusta. Molemmat organisaatiot kuitenkin työskentelevät tällä hetkellä löytääkseen ratkaisun asiaan ja uskovat saavansa tekniset yksityiskohdat selvitetyksi lähiaikoina.

Mikä on FSC?

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on maailmanlaajuinen metsänhoidon ja tuotantoketjun sertifiointijärjestelmä, jonka tavoitteena on edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. FSC perustettiin vuonna 1993, ja se on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, johon voivat liittyä jäseneksi organisaatiot ja yksityiset henkilöt. FSC:n päämääränä on, että Suomen ja maailman metsät täyttävät niihin kohdistuvat sosiaaliset, ekologiset ja taloudelliset tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Mikä on PEFC?

PEFC eli Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Vaatimukset PEFC-sertifioinnissa kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön. Lisäksi PEFC-sertifioinnissa asetetaan vaatimuksia sertifioidun puuraaka-aineen ja puutuotteiden seurannalle toimitusketjuissa.

Mitkä ovat FSC:n ja PEFC:n yhtäläisyydet?

Sekä FSC että PEFC ovat kansainvälisiä, voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä organisaatioita. Kumpikin järjestö tekee työtä edistääkseen vastuullista metsänhoitoa vastuullisen metsänhoidon standardien ja jäljitettävyysstandardien avulla. Sertifiointijärjestelmien käyttö takaa, että niiden logolla varustettu tuote tulee sellaisesta metsästä, missä puita ei kaadeta enempää kuin metsä voi kestää uusiutuakseen. Samalla se on takuu eläinkunnan ja kasviston suojelemisesta ja siitä, että metsissä työskenteleville ihmisille varmistetaan kunnolliset työolosuhteet.

Mitkä ovat FSC:n ja PEFC:n eroavuudet?

Keskivertokuluttaja ei huomaa suurta eroa FCS- ja PEFC-järjestelmien välillä.

FSC:n perusti 1990-luvun alussa trooppisten metsien hävittämisestä huolestuneet henkilöt Rion vuoden 1992 huippukokouksen (Earth Summit) jälkeen. PEFC perustettiin muutamaa vuotta myöhemmin, ja se on kehittynyt FSC:n yleiseurooppalaisesta kilpailijasta globaaliksi kilpailijaksi. Nykyään FSC on selvästi johtavassa asemassa, mitä tulee vetovoimaan ja näkyvyyteen markkinoilla, mutta PEFC kattaa enemmistön maailman metsistä.

Muita merkittäviä eroja ovat organisaatio ja säännöt. FSC:n taustalla on ympäristöorganisaatioita, yrityksiä ja yhteiskunnallisia organisaatiota kun taas PEFC on metsänomistajien oma organisaatio. Yleisesti ottaen voidaan myös sanoa, että FSC työskentelee globaalien sääntöjen pohjalta, kun taas PEFC soveltaa sääntönsä kansallisten standardien mukaan.
Tulevina vuosina FSC:n ja PEFC:n aikomuksena on yhtenäistää standardejaan.

Mikä on Chain of Custody (CoC)?

Chain-of-Custody (alkuperänseuranta) on termi, jota käytetään usein kestävän kehityksen ja vihreän metsänhoidon yhteydessä. Alkuperänseuranta varmistaa tuotteeseen käytetyn sertifioidun puutavaran jäljittämisen.

Alkuperän seurannalla todennetaan tuotteisiin käytettyjen, sertifioiduista metsistä tulevien puuraaka-aine-erien kulkeutuminen tuotteeseen asti. Sertifioiduksi voidaan kirjata suoraan FSC/PEFC-sertifioiduista metsistä hankittu puutavara ja muista yrityksistä tuleva raaka-aine, jos sen toimittajalla on alkuperän seurantajärjestelmä (CoC). Hakijalle myönnetään puun alkuperäketjun sertifikaatti, kun sertifiointiyritys on tarkastanut, että toiminta täyttää sertifioinnin asettamat vaatimukset.

Kaikki toimittajaketjun yritykset, jotka jalostavat tai ostavat/myyvät sertifioituja tuotteita, täytyy olla sertifioituja alkuperäketjun (CoC) suhteen, jotta lopullinen tuote voidaan myydä sertifioituna.

  • JELD-WEN FSC license code: FSC-C106039
  • JELD-WEN PEFC license code: PEFC/04-31-1264

Lisätietoa EU:n puutavara-asetuksesta

Lue lisää EU:n puutavara-asetuksesta Euroopan Komission sivustolta (in English) EU Timber regulation