Main Media

EPD - YMPÄRISTÖSELOSTE

Julkaistut ympäristöselosteet

Sisäovet

 

Ulko-ovet

Kaikki ympäristöselosteet löydät  EPDHubista.

MIKÄ ON EPD?

EPD (Environmental Product Declaration eli ympäristöseloste) on rakennustuotteen virallinen ympäristöselosteasiakirja, joka kertoo rakennustuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. EPD- ympäristöseloste on kansainvälisesti hyväksytty ympäristövaikutusten raportointiasiakirja. Tällä sivulla puhumme EPD-ympäristöselosteesta yksinkertaisesti nimellä ”ympäristöseloste”.

Ympäristöselosteen laatimista ohjaa Kansainvälisen standardointijärjestön (ISO) 14025-standardi.

Seloste pohjautuu elinkaariarviointiin ja siinä esitetään tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta. Elinkaariarviointi on perinteistä hiilijalanjälkilaskentaa kattavampi selvitys, sillä siinä huomioidut vaikutukset eivät rajoitu pelkästään tuotteen ilmastovaikutukseen, vaan se sisältää myös muut ympäristövaikutukset kokonaisuudessaan tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Valmiin ympäristötuoteselosteen avulla saadaan laaja ja monipuolinen kuvaus tuotteen tai palvelun keskeisistä ympäristönäkökohdista. Lisää tietoa rakennustuotteiden ympäristötuoteselosteista löytyy ISO 14025- ja EN 15804 -standardeista, joihin ympäristötuoteselosteet perustuvat. Kolmas osapuoli verifioi ja todentaa valmiin selosteen ennen sen käyttöä.

Elinkaariarviointi LCA (Life Cycle Assessment) on standardoitu (ISO 14040 ja ISO 14044) menetelmä tuotteen, palvelun tai prosessin ympäristövaikutusten selvittämiseen ja laskemiseen sen elinkaaren määriteltyjen vaiheiden ajalta (A1-D):

 • A1 Raaka-aineiden hankinta
 • A2 Raaka-aineiden kuljetus valmistukseen
 •  A3 Rakennustuotteiden valmistus
 • A4 Tuotteen kuljettaminen tehtaalta
 • A5 Asennus, työmaatoiminnot
 • B1-B7 Tuotteen käyttö, kunnossapito, huollot ja korjaukset, käyttöenergia ja -vedenkulutus (osio sisällytettävä tarpeen mukaan)
 • C1 Tuotteen poistaminen käytöstä
 • C2 Jätteen kuljetus
 • C3 Jätteen käsittely
 • C4 Jätteen loppusijoitus
 • D Systeemin ulkopuoliset hyödyt ja kuormitukset

Rakennusteollisuudessa tuotteiden ympäristöselosteet edistävät hiilipäästöjen vähentämistä jo suunnitteluvaiheessa, sillä niiden avulla rakentaja voi tunnistaa helposti kestävimmän tuotevaihtoehdon. Verifioidut selosteet ovat voimassa viisi vuotta ja ne laaditaan aina ajantasaisien ja asianmukaisten standardien mukaisesti.  Swedoorin sisä- ja ulko-ovien ympäristöselosteet perustuvat standardien ISO 14040 ja ISO14044 mukaiseen LCA-elinkaariarviointiin ja selosteet ovat EN 15804+A2 ja ISO 14025 -standardien mukaisia.

Standardien avulla samaan käyttötarkoitukseen suunniteltujen ovien ympäristövaikutuksia voidaan vertailla esimerkiksi eri tuotteiden ja eri maiden välillä. Näin voit verrata ympäristöprofiileja ja valita sopivan oven ympäristöselosteen perusteella.

Ympäristöselosteiden tuloksena on vertailukelpoinen ja mitattavissa oleva tieto tuotteen ympäristövaikutuksista sen elinkaaren ajalta. Kuluttajan näkökulmasta suurin osa tuotteiden negatiivisista ympäristövaikutuksista tapahtuu sellaisissa elinkaarien vaiheissa, joihin he eivät voi suoraan vaikuttaa. Kuluttajat voivat vaikuttaa tuotteiden myönteisiin ympäristövaikutuksiin tuotteen käyttövaiheen aikana, esimerkiksi huoltamalla tuotetta asianmukaisesti. Asianmukainen huolto pidentää tuotteen elinkaarta, sillä puutuotteet toimivat käyttövaiheensa ajan myös hiilivarastoina.

Puutuotteita ja erilaisia puisia rakennusosia voidaan käyttää uudelleen ja korjata, jolloin myös niiden aika hiilinieluna on mahdollisimman pitkä. Tuotteen elinkaaren lopuksi tuotteesta voidaan tehdä kierrätyspuuta, jota voidaan käyttää uusiotuotteisiin. Kierrätyspuun käyttö vähentää neitseellisen raaka-aineen tarvetta ja vähentää uuden tuotteen ympäristövaikutuksia sen elinkaarensa alussa, missä kierrätyspuuta raaka-aineena käytetään. Huolto-ohjeet Swedoorin valmistamille ovillesi löydät täältä: https://www.swedoor.fi/ohjeet/huolto.

“EPD on ympäristöä koskeva tuoteseloste, jossa kuvataan tuotteen ympäristövaikutukset.”